Vægtsmeden
Hvor let kan det være


Sporbare og Certificerede lodder:

Justervæsenet: 1909 til 1982
Med hjemmel i lov 124 af 4.5.1907 om indførelse af det metriske system for mål og vægt oprettedes i 1909 et statsligt Justervæsen under ledelse af en justerdirektør.
Regler om justering af måle- og vejeredskaber findes i kgl. anordn. 245 af 12.11.1909 om justerreglement.
En vejledende oversigt over de til indførelse af det metriske system for mål og vægt trufne bestemmelser er i cirk. 399 af 20. 11.1909 (Ministerialtid. A s. 405ff).
Justervæsenet afprøvede og lovliggjorde efter disse bestemmelser de instrumenter, der måtte anvendes ved omsætning af varer, dels ved at godkende konstruktioner af måleinstrumenter, dels ved at gennemføre justering før ibrugtagning og periodisk omjustering eller kontrol af justerpligtige måleinstrumenter.

Ved kgl. anordn. 203 af 16.9.1910 om opbevaring af rigsprototyperne for mål og vægt blev det bestemt, at den normalmeter og det normalkilogram, som Det Internationale Bureau for Mål og Vægt i Paris (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) havde tilstillet Danmark (de såkaldte rigsprototyper), skulle opbevares i Den Polytekniske Læreanstalts Fysiske Laboratorium under tilsyn af et udvalg, Rigsprototypeudvalget, bestående af justerdirektøren, en repræsentant for Gradmålingen (se Geodætisk Institut s. 1870) og bestyreren for Den Polytekniske Læreanstalts Fysiske Laboratorium.

Disse bestemmelser afløstes af lov 65 af 28.2.1950 om mål og vægt, bek. 84 af 1.3.1950 ang. justerreglement og kgl. anordn. 85 af 2. 3.1950 om opbevaring af rigsprototyperne for mål og vægt. Rigsprototypeudvalget bestod herefter af justerdirektøren, direktøren for Geodætisk Institut og bestyreren for Den Polytekniske Læreanstalts Fysiske Laboratorium. Ved lov 246 af 12.5.1976 om ændring af lov om mål og vægt indførtes det af den internationale generalkonference for mål og vægt i 1960 vedtagne Systéme International d'Unitées (SI). Til bistand ved lovens administration nedsattes Metrologiudvalget.

Da Statsprøveanstalten i 1980 omdannedes til en selvejende institution, kaldet Dansk Institut for Prøvning og Justering eller Dantest, overtog denne justervæsenets teknologiske servicevirksomhed.
Der nedsattes herefter et udvalg angående revision af lovgivningen inden for det måletekniske og justerpligtige område.
Det afgav betænkning i 1981, i hvilken det bl.a. blev foreslået, at Justervæsenet afløstes af et metrologiråd.
Dette gennemførtes ved lov 173 af 28.4.1982 om mål og vægt (metrologi), hvorved oprettedes Statens Metrologiråd og Dansk Institut for Fundamental Metrologi.

Justervæsenet bortfaldt med udgangen af 1982.